Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) společností

 

SUPRO Tech s.r.o.

IČ: 07480750

DIČ: CZ07480750

s registrovaným sídlem: Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 165 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 301735

kontaktní údaje:         Pavel Pokorný

email: pavel@suproboard.com        

www.suproboard.com

(dále jen „prodávající“).

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé. Kupujícím se pro účely obchodních podmínek rozumí spotřebitel anebo podnikatel, který prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.suproboard.com (dále je „internetový obchod“) uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
 2. Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo svoji podnikatelskou činnost.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo jinak jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří: sdělení před uzavřením kupní smlouvy obsažená v článku II těchto obchodních podmínek, přílohy těchto obchodních podmínek a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

II.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

 1. Prodávající sděluje, že
 2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 3. požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
 4. prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou a smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
 5. ceny zboží jsou v internetovém obchodě uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího: pavel@suproboard.com, případně jej vloží do zásilky s vráceným zbožím, které je nutné vrátit na adresu:

TerraPIN s.r.o. (pro SUPRO Tech)

Sklad - Budova Hecht

Žižkova 2476

Roudnice nad Labem PSČ: 413 01

K oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. smlouva a příslušná faktura bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 3. v případě, že má spotřebitel stížnost, může ji adresovat prodávajícímu na jeho adresu sídla nebo kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I odst. 1 těchto obchodních podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (viz čl. XI těchto obchodních podmínek).
 4. jeho kontaktní e-mailovou adresou je e-mailová adresa uvedená v čl. I odst. 1 těchto obchodních podmínek.

 

III.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.
 2. Všechny ceny zboží jsou smluvní a jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech případných dalších daní a souvisejících poplatků, přičemž to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku internetového obchodu a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.
 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě a v případě akční ceny platí cena do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 4. Ustanovení přechozího odstavce nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 6. V nákupním košíku internetového obchodu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, se kterými má kupující možnost se seznámit ještě před odesláním objednávky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě požadavku kupujícího na doručení zboží mimo území České republiky je nutné dohodnout s prodávajícím individuální podmínky.
 7. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Objednávky přes internetový obchod je možné činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby uvedené v předchozí větě.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku emailem zaslaným na následující emailovou adresu prodávajícího: pavel@suproboard.com
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na kontaktní emailovou adresu prodávajícího.
 8. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

 

V.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně přes online platební bránu GoPay
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 5536995379/0800, vedený u spol. Česká Spořitelna, a.s.
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškeré případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy výlučně ze zákonných důvodů.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na následující emailovou adresu prodávajícího: pavel@suproboard.com, případně jej vloží do zásilky s vráceným zbožím.
 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na následující adresu:

TerraPIN s.r.o. (pro SUPRO Tech)

Sklad - Budova Hecht

Žižkova 2476

413 01 Roudnice nad Labem

 1. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Odstoupí-li kupující řádně od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 3. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Mimo případů stanovených zákonem, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, anebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (např. cena zboží je na první pohled nesprávná, nezohledňuje nákupní cenu, přebývá nebo chybí u ní jedna nebo více cifer, apod.). Prodávající může takto odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy. Prodávající o odstoupení informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VIII.

Práva z vadného plnění a reklamace zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Kupující spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, přičemž pokud se vada týká jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 2. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 3. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 8. Prodávající přijímá oznámení o reklamaci online, a to prostřednictvím následující emailové adresy prodávajícího: pavel@suproboard.com Prodávající přijímá reklamaci také na následující adrese:

TerraPIN s.r.o. (pro SUPRO Tech)

Sklad - Budova Hecht

Žižkova 2476

413 01 Roudnice nad Labem

Kupující může využít formuláře pro uplatnění reklamace, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 2. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 3. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 2. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 4. Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

 

X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na kontaktní emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XI.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  

XII.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího platí Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici elektronicky na www.suproboard.com.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a veškeré případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 – vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.suproboard.com.

 

 


 

Příloha č. 1  - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. Formulář je možné současně vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Společnost:                        SUPRO Tech s.r.o.

S registrovaným sídlem:    Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 165 00 Praha

IČ/DIČ:                               7480750/CZ7480750

E-mailová adresa:             pavel@suproboard.com

Internetový obchod:           www.suproboard.com

 

Adresa pro vracení zboží: TerraPIN s.r.o. (pro SUPRO Tech), sklad - Budova Hecht, Žižkova 2476, 413 01 Roudnice nad Labem

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 • Číslo objednávky: (*)
 • Datum objednání zboží: (*)
 • Datum obdržení zboží: (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
 • Adresa spotřebitele: (*)
 • Email spotřebitele: (*)
 • Telefon spotřebitele: (*)
 • Peněžní prostředky za objednané zboží, případně i za jeho doručení, byly zaslány následujícím způsobem: (*)
  a požaduji jejich navrácení zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o uvedení čísla účtu*)

 

 

 

V (zde vyplňte místo*), Dne (zde doplňte datum*)

 

(podpis, pokud je formulář zasílán v listinné podobě*)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Údaje dle kontextu anebo pokynů doplňte a případné pokyny vymažte.

 


 

Příloha č. 2 – vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej zároveň vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Oznámení o uplatnění reklamace

Adresát:
Společnost:                         SUPRO Tech s.r.o.

S registrovaným sídlem:      Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 165 00 Praha

IČ/DIČ:                               7480750/CZ7480750

E-mailová adresa:                pavel@suproboard.com

Internetový obchod:             www.suproboard.com

 

Adresa pro vracení zboží: TerraPIN s.r.o. (pro SUPRO Tech), sklad - Budova Hecht, Žižkova 2476, 413 01 Roudnice nad Labem

 

 

Kupující:

Jméno a příjmení/název:     

Adresa/sídlo:                      

Telefonní číslo:

E-mail:                               

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne (*) jsem ve Vašem internetovém obchodě www.suproboard.com vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupené zboží specifikované níže však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

 • Datum objednání zboží: (*)
 • Datum obdržení zboží: (*)
 • Číslo objednávky: (*)
 • Zboží, které je předmětem reklamace:  (*)
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem(*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 

(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

                                 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                            (podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení / název kupujícího a jméno a příjmení jeho zástupce

 

 

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Zpět do obchodu