SUPRO Soutěžní pravidla

Pravidla připravované SUPRO soutěže na sociálních sítích.

 1. Obecná ustanovení
  1. Společnost SUPRO Tech s.r.o. se sídlem Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČO: 07480750, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 301735/MSPH (dále jen „Organizátor“), příležitostně organizuje soutěže, které vyhlašuje prostřednictvím svého profilu https://www.facebook.com/SUPRO-board-106614014571032 na sociální síti Facebook (dále jen „Vyhlášení soutěže“).
  2. Vyhlášení soutěže prostřednictvím FB příspěvku stanovuje termín konání soutěže, specifikaci výhry, princip soutěže a způsob a princip výběru výherců.
  3. Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti.
 2. Partner soutěže
  1. Organizátor soutěž pořádá soutěž sám, bez účasti partnera a do soutěže věnuje věcné ceny (výhry) ze své nabídky.
  2. Soutěžící je srozuměn s tím, že účastí v soutěži poskytuje svá data nejenom provozovateli sociální sítě Facebook, ale také Organizátorovi soutěže v rozsahu uvedeném níže.
 3. Účast v soutěži
  1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 15 let, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nemá nárok na výhru.
  3. Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tato pravidla. Soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že si je vědom a dodržuje své povinnosti dle podmínek a zásad služeb Facebook uvedených na https://www.facebook.com/policies.
 4. Místo a doba trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím shora uvedeného profilu Organizátora na sociální síti Facebook.
  2. Soutěžní příspěvky musí být uveřejněny v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.
 5. Určení vítěze
  1. Vítěz bude zvolen náhodným losováním.
  2. Vítěz soutěže bude vybrán v souladu s principem soutěže vždy nejdéle do 10 pracovních dnů.
  3. Výherci soutěže budou vyzváni přes označení jejich profilů v rámci soutěže, případně e-mailem, aby zaslali Organizátorovi své kontaktní údaje.
 6. Výhry
  1. Výhry věnuje Organizátor soutěže. Soutěžící přebírá výhru na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly využitím výhry vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu způsobenou výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo jejich využitím.
  2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. Soutěžící nemá nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry v případě, že vybraná výhra nebude k dispozici nebo ji nebude možné z jakéhokoliv důvodu čerpat.
 7. Ochrana osobních údajů a osobnostní práva
  1. Soutěžící souhlasí s tím, aby Organizátor soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie (příspěvek), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o produktech a službách nabízených Organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).
  2. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracování osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
  3. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn bezplatně užít jména, přezdívky, e-mailové adresy a fotografií (soutěžního příspěvku) pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech Organizátora soutěže.
 8. Vyloučení ze soutěže
  1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly budou ze soutěže vyřazeny.
  2. Organizátor si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže osoby, jejichž chování, soutěžní příspěvek či facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání nebo odporují pravidlům sociální sítě Facebook.
  3. Pokud se ze soutěže vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly a přezkumu splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tato pravidla platí pro všechny soutěže, u kterých Vyhlášení soutěže obsahuje odkaz na internetovou stránku obsahující tato pravidla.
  2. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Organizátor dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
  4. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu Organizátora nebo e-mailem na adresu david@suproboard.com do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
  5. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
  6. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
  7. Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.
  8. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 24.11.2020

Zpět do obchodu